ویروسی شدن فلفل

ویروس موزائیک خیار (CMV) و ویروس وای سیب زمینی (PVY) از ویروس های مهم بیمارگر در فلفل محسوب میشوند. بررسی واکنش ارقام فلفل بویژه در زمان وقوع آلودگی توام با این دو ویروس (از نظر تشد ید علائم بیمار ی) در انتخاب ارقام مقاوم و مدیریت این بیماریها اهمیت دارد. در این تحقیق واکنش سه رقم فلفل کالیفرنیاوندر، رپیدو (هر دو […]

کنترل ویروس گوجه

شناخت محصول و منطقه گوجه‌فرنگی یکی از محصولات صنعتی کشاورزی است که می‌تواند نقش بسزایی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد. بیماری پیچیدگی برگ زرد گوجه‌فرنگی یکی از خسارت‌زاترین بیماری‌های ویروسی گوجه‌ فرنگی در برخی نقاط جهان است. این ویروس برای اولین بار از فلسطین اشغالی گزارش شده است. در ایران نیز برای اولین بار در […]