دمای گلخانه در زمستان و تابستان

دمای گلخانه در زمستان و تابستان دمای مناسب در گلخانه یکی از عوامل محیطی مهم است که در رشد و نمو گل و گیاهان تأثیر گذار است.گل وگیاه در دمای مناسب بهترین رشد را دارند، دمای مناسب در شب وروز در گلخانه متفاوت است. دما در شب ۵تا۶درجه نسبت به روز بایستی کمتر باشد همچنین […]