ردکردن این

پست های پر طرفدار

بهره وری در گلخانه

شبکه های اجتماعی

دریافت آخرین اخبار

برای دریافت آخرین اخبار خدمات و مقالات ایمیل خود را وارد کنید

پست های مشابه
گلخانه های کلید تحویل

گلخانه های کلید تحویل کلید در دست، نهایت سپردن مسئولیت طراحی و اجرا به پیمانکار است. در شرکت مهندسی بازیار  با بررسی های امکان سنجی اولیه

سامانه کنترل اقلیم گلخانه

سامانه هوشمند کنترل اقلیم گلخانه سیستم هوشمند کنترل اقلیم گلخانه، ضمن تثبیت شرایط محیطی مورد نیاز گیاه، مصرف آب و انرژی را کاهش داده و

روشنایی در گلخانه
برق کشی گلخانه

سیستم برق کشی گلخانه ظرفیت ورودی برق از شبکه توزیع، باید توسط تکنسین برق ماهر بررسی شود. برق کشی گلخانه  باید منطبق بر استاندارد های